سؤال:

آیا دانشجویان می توانند نمرات یکدیگر را ببینند؟

(آخرین ویرایش: جمعه، 2 خرداد 1399، 11:58 صبح)
پاسخ:

خیر. هر دانشجو فقط می تواند نمرات خودش را ببیند.

» پرسش‌های متداول