سؤال:

آیا می توان بیش از یک استاد برای درس معرفی نمود؟

(آخرین ویرایش: جمعه، 2 خرداد 1399، 11:56 صبح)
پاسخ:

بلی. اگر نام هر دو استاد به عنوان استاد درس ثبت نشده، لطفا از طریق فرم ارتباط با مدیر مراتب را مدیر سامانه گزارش کنید تا ایشان نام هر دو استاد را به درس اضافه کنند. لطفا در فرم نام درس و نام هر دو استاد را ذکر کنید.

» پرسش‌های متداول