تولید محتوای دکتر وحید میگلی
وحيد ميگلي

تولید محتوای دکتر وحید میگلی

این درس دو هدف دارد: (1) مواد مشترک در همه کلاسهای درسی بنده را یکجا فراهم می کند و از دوباره کاری جلوگیری می کند.

(2) جایگاه و شیوه عملکرد آموزشی بنده را در معرص قضاوت همگان قرار می دهد.

دست نیازی است که به سوی همه دردمندان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت درار شده است