علوم دامي
ژنتيک حيواني مشخصه992_29986
سالم مرمضي

ژنتيک حيواني مشخصه992_29986

ژنتيک حيواني مشخصه992_29986
زمان برگزاری: شنبه 14:00 - 16:00 دوشنبه 14:00 - 16:00
مقطع: کارشناسي

زبان عمومي مشخصه992_29991
آسيه پاسيده

زبان عمومي مشخصه992_29991

زبان عمومي مشخصه992_29991
زمان برگزاری: يکشنبه 14:00 - 16:00 سه شنبه 18:00 - 20:00
مقطع: کارشناسي

بهداشت و بيماريهاي دام و طيور مشخصه992_29990
حسن حبيبي

بهداشت و بيماريهاي دام و طيور مشخصه992_29990

بهداشت و بيماريهاي دام و طيور مشخصه992_29990
زمان برگزاری: شنبه 16:00 - 18:00 دوشنبه 16:00 - 18:00
مقطع: کارشناسي

ارزيابي توليدات دام و طيور مشخصه992_29989
سالم مرمضي

ارزيابي توليدات دام و طيور مشخصه992_29989

ارزيابي توليدات دام و طيور مشخصه992_29989
زمان برگزاری: سه شنبه 08:00 - 10:00
مقطع: کارشناسي

آشنايي با فن آوري هاي مولکولي در علوم دامي مشخصه992_29987
سالم مرمضي

آشنايي با فن آوري هاي مولکولي در علوم دامي مشخصه992_29987

آشنايي با فن آوري هاي مولکولي در علوم دامي مشخصه992_29987
زمان برگزاری: يکشنبه 10:00 - 12:00 سه شنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي