سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در محيط زيست دريا مشخصه991_27542 GIS
هانا اعتمادي

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در محيط زيست دريا مشخصه991_27542 GIS

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در محيط زيست دريا مشخصه991_27542
زمان برگزاری: يکشنبه 14:00 - 16:00 سه شنبه 14:00 - 16:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته

اقيانوس شناسي مشخصه991_27541 marine biology
احمد شادي

اقيانوس شناسي مشخصه991_27541 marine biology

اقيانوس شناسي مشخصه991_27541
زمان برگزاری: سه شنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته

آلودگي و پالايش زيستي دريا مشخصه991_27539 Pollution and marine biological monitoring
علي محمد صنعتي‌

آلودگي و پالايش زيستي دريا مشخصه991_27539 Pollution and marine biological monitoring

آلودگي و پالايش زيستي دريا مشخصه991_27539
زمان برگزاری: دوشنبه 14:00 - 16:00 چهارشنبه 16:00 - 18:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته