شيمي دريا
شيمي دريا مشخصه991_27490
داريوش صابريعلي محمد صنعتي‌

شيمي دريا مشخصه991_27490

شيمي دريا مشخصه991_27490
زمان برگزاری: دوشنبه 10:00 - 12:00 چهارشنبه 18:00 - 20:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته

تحليل آماري داده ها مشخصه991_27491
مريم عباسي طريقت

تحليل آماري داده ها مشخصه991_27491

تحليل آماري داده ها مشخصه991_27491
زمان برگزاری: سه شنبه 14:00 - 16:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته

شيمي جو دريا مشخصه27493
احمد شادياسماعيل عباسي

شيمي جو دريا مشخصه27493

شيمي جو دريا مشخصه27493
زمان برگزاری: سه شنبه 16:00 - 18:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته