علوم اقتصادي
رياضيات (2) مشخصه28187
عبدالکريم حسين پور

رياضيات (2) مشخصه28187

رياضيات (2) مشخصه28187
زمان برگزاری: دوشنبه 08:00 - 10:00 دوشنبه 10:00 - 12:00 سه شنبه 08:00 - 10:00 سه شنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي

اقتصاد سنجي (1) مشخصه28188 Econometrics 1
حجت پارسا

اقتصاد سنجي (1) مشخصه28188 Econometrics 1

اقتصاد سنجي (1) مشخصه28188
زمان برگزاری: دوشنبه 14:00 - 16:00 دوشنبه 16:00 - 18:00 سه شنبه 14:00 - 16:00 سه شنبه 16:00 - 18:00
مقطع: کارشناسي

اقتصاد خرد (3) مشخصه28186 Microeconomics 3
محمد رضاييهادي کشاورز

اقتصاد خرد (3) مشخصه28186 Microeconomics 3

اقتصاد خرد (3) مشخصه28186
زمان برگزاری: چهارشنبه 08:00 - 10:00 چهارشنبه 10:00 - 12:00 پنج شنبه 08:00 - 10:00 پنج شنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي